تخمین بار در تاسیسات برق- مدارک مهندسی و انواع پروژه

تخمین بار در تاسیسات برق- مدارک مهندسی و انواع پروژه

تخمین بار در تاسیسات برق- مدارک مهندسی و انواع پروژه

تخمین بار در طراحی تاسیسات برق از گام های ضروری و اولیه می باشد که بر اساس آن، توان مورد نیاز و در نتیجه منبع و یا منابع مورد نیاز برای تغذیه تاسیسات برق بدست می آید (نیاز به ترانسفورماتور، تعداد و سایز مورد نیاز برای آن ها، نیاز به دیزل ژنراتور، آرایش لازم برای سیستم توزیع،...). همچنین نسبت به نوع اتصال تاسیسات به شبکه توزیع برق عمومی و انتخاب تعرفه مناسب اقدام می شود.

نوشتار پیش رو به موضوع تخمین بار در یک تاسیسات برق می پردازد که از هندبوک تاسیسات برق شرکت اشنایدر الکتریک اقتباس شده است. ضرایب کاربردی دایورسیته، همزمانی و ضریب بهره برداری معرفی شده و خواننده با کاربرد آن ها در تخمین بار یک تاسیسات برق آشنا می شود.

در این مجموعه همچنین مطالب مختلف دیگری ارائه می شود، مشتمل بر موضوعاتی نظیر: محدوده های ولتاژ فشار ضعیف بر اساس استاندارد IEC، معرفی مقررات و استانداردها، کیفیت و ایمنی تاسیسات برق، آزمون ها و بازرسی دوره ای، مسائل مربوط به انطباق با استانداردها و تضمین کیفیت، ...

همچنین در پایان به مطالبی می پردازد که آگاهی از آنها برای طراح و ناظر تاسیسات برق فعال در پروژه های بزرگ مفید می باشد، موضوعاتی نظیر: انواع قراردادهای پیمانکاری، اصطلاحات رایج در پروژه ها، مدارک مهندسی و انواع آن، مراحل طراحی پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدارک قابل تولید در مهندسی برق،...

این نوشتار که در راستای مجموعه "آنچه که باید یک مهندس تاسیسات برق بداند" ارائه شده است و امیدواریم برای علاقه مندان و فعالان در حوزه تاسیسات برق مفید واقع شود.