فصل چهارم تنظیم عصبی

حجم فایل : 2.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
فصل چهارم : تنظیم عصبی برگشت بدن ما ازدستگاه های مختلفی تشکیل شده است.
1- دستگاه گردش خون
2- دستگاه گوارش
3- دستگاه دفع ادرار
4- دستگاه عصبی
5- دستگاه هورمونی

آموختیم که... هنگامی که مشغول بازي با توپ هستید:با چشمانتان جهت حرکت توپ را می بینید ،


با پا به سمت توپ حرکت و به آن ضربه می زنیددرهمین حال ضربان قلب و تنفس شما نیز افزایش می یابد.و پوست شما با عرق کردن گرماي اضافی بدن را دفع کند

حرکات بدن
ضربان قلب
تنفس
عرق کردن
کاهش می یابد .
هنگام استراحت: دستگاه عصبی بخش مرکزی شامل مغز ونخاع عملکرد مغز ونخاع
مرکز فرماندهی بدن و مرکز کنترل فعالیتهای ارادی وغیر ارادی بدن

1-دریافت ودرک اطلاعات
2-بررسی وتفسیر اطلاعات
3-صدور دستورات لازم
همه دستگاه های بدن باید بطورهماهنگ تنظیم شده ودر ارتباط با هم فعالیت داشته باشند که این هماهنگی وتنظیم بر عهده دو دستگاه (عصبی وهورمونی) است. مغز درون جمجمه

نخاع درون ستون مهره ها قرار دارد. نخاع مغز نیمکره های مخ
که بیشتر حجم مغز راتشکیل می دهند
حرکات ارادی بدن راکنترل می کنند (نیمکره راست فعالیت های نیمه چپ بدن را کنترل می کند و برعکس)
توانایی فکر کردن ، صحبت کردن و حل کردن مسئله را به ما می دهد
مخچه
مرکز حفظ تعادل بدن است ساقه مغز
مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند. شامل سه بخش بصل النخاع وپل مغـزی ومغـز میانی است.
مرکز کنترل فعالیت های غیر ارادی(مثل تنفس وضربان قلب وفشارخون)است تصویر میکروسکوپی مخچه وقتی شما ورزش می کنید بدن شما در

جهات مختلفی حرکت می کند و در همه

حالت ها بدن باید تعادل خود را حفظ کند. مخچه باعث حفظ تعادل می شود ! چگونه؟ مـخچه در حالت هاي عادي مثل راه رفتن ،
نشستن و... نیز مخچه باعث حفظ تعادل بدن می شود. بندبازان و افرادي که ژیمناستیک کار می کنند با تمرین بیشتر مخچه خود را تقویت کرده اند. در این وضعیت
از اندام هایی مثل چشم ، گوش،پوست و ... پیام هایی براي مراکز عصبی بویژه مخچه ارسال می شود .

مخچه با بررسی این اطلاعات پیام
حرکتی را براي ماهیچه ها می فرستد که با انقباض آنها تعادل بدن در هر حالتی حفظ می شود. بخش ساقه مانندي در زیر مخ است که مخ و مخچه را به نخاع وصل می کند. ساقه مغز شامل :شامل مغز میانی, پل و بصل النخاع است. بصل النخاع که در بالاي نخاع قرار دارد ، مرکز کنترل فعالیت

هاي غیر ارادي مثل تنفس ، ضربان قلب و فشار خون می باشد.

به دلیل اهمیت کار ، به این مرکز در بصل النخاع گره حیات

گفته می شود. ساقـه مغـز نخاع - طناب عصبی...